CERINŢE LEGALE PRIVIND EFECTUAREA ÎNCERCĂRILOR PERIODICE ALE ECHIPAMENTELOR DE MUNCĂ DE CĂTRE ORGANISME DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII (LABORATOARE ÎNCERCĂRI) ACREDITATE RENAR

OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR

  • HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă:

Art. 5. – (1) Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă a căror securitate depinde de condiţiile de instalare să fie supuse unei verificări iniţiale, după instalare şi înainte de prima punere în funcţiune şi unei verificări după fiecare montare într-un loc de muncă nou sau pe un nou amplasament, efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale, în scopul asigurării unei instalări corecte şi a bunei funcţionări a acestor echipamente de muncă.

Art. 5. – (2) Pentru a garanta că cerinţele de securitate şi de sănătate sunt respectate şi orice deteriorări sunt depistate şi remediate la timp, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă, care sunt supuse unor influenţe ce pot genera deteriorări susceptibile de a fi la originea unor situaţii periculoase, să facă obiectul:

  1. a) unor verificări periodice şi, dacă este cazul, unor încercări periodice efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale;
  2. b) unor verificări speciale, efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale, de fiecare dată când s-au produs evenimente excepţionale susceptibile să aibă consecinţe dăunătoare asupra securităţii echipamentului de muncă, cum ar fi modificări ale procesului de muncă, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare.
  • HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006:

Art.15, aliniat 1. Activitățile de prevenire şi protecţie desfăşurate prin modalităţile prevăzute la art. 14 (n.r. realizate de către angajator în cadrul întreprinderii şi/sau al unității) sunt următoarele:…

Art.15, aliniat 19. Evidența echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

DEFINIREA COMPETENȚELOR

  • SR EN ISO/CEI 17025:2005 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări:

În conformitate cu prevederile SR EN ISO/CEI 17025 acceptarea rezultatelor încercărilor (inclusiv interțări) sunt condiţionate de îndeplinirea de către laboratoare a cerinţelor SR EN 17025 şi dacă acestea obţin acreditarea din partea organismului naţional.

Clienţii laboratoarelor, autorităţile de reglementare şi organismele de acreditare utilizează cerinţele SR EN ISO/CEI 17025 pentru confirmarea competenţei laboratoarelor.

  • Regulamentul (CE) Nr. 765 / 2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei

Definiții:

Articolul 2, Alin.10: „acreditare” înseamnă o atestare de către un organism naţional de acreditare a faptului că un organism de evaluare a conformităţii îndeplinește cerinţele stabilite prin standarde armonizate, şi, după caz, orice alte cerinţe suplimentare, inclusiv cele stabilite în cadrul schemelor sectoriale relevante, pentru realizarea activităţilor specifice de evaluare a conformităţii;

Alin.11: „organism naţional de acreditare” înseamnă singurul organism dintr-un stat membru care realizează acreditarea dispunând de autoritatea conferită de statul respectiv;

NOTĂ  Organismul naţional de acreditare pentru România este RENAR.

Alin.12: „evaluare a conformităţii” înseamnă procesul prin care se evaluează dacă s-a demonstrat îndeplinirea cerinţelor specificate pentru un produs, un proces, un serviciu, un sistem, o persoană sau un organism;

Alin.13: „organism de evaluare a conformităţii” (n.n. Laborator de încercări) înseamnă un organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, încercare, certificare şi inspecţie.